กรมการแพทย์ เปิดสอบ งานโรงพยาบาล

กรมการแพทย์ เปิดสอบ งานโรงพยาบาล 2555

งานโรงพยาบาล กรมการแพทย์ เปิดสอบ คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ รวมจำนวน 33 อัตรา ผู้สนใจ งานโรงพยาบาล และมีคุณสมบัติตรงตามประกาศนี้ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กลุ่มงานสรรหาและพัฒนามาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 5 กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 – วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม ในวันและเวลาราชการ

กรมการแพทย์ เปิดสอบ หางานราชการ 2555

กรมการแพทย์ เปิดสอบ งานโรงพยาบาล

รายละเอียดงาน :
1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 18 อัตรา
2. ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
4. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์สื่อความหมายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี