งานธนาคาร ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงาน

ธนาคารออมสิน

อัพเดทข่าว งานธนาคาร ธนาคารออมสิน รับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน จำนวน 1 ตำแหน่ง สนใจ สมัครงานธนาคาร ดาวน์โหลดใบสมัครฯ ได้ที่ เว็บไซด์ http://www.gsb.or.th และยื่นพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (ตามที่อยู่ด้านล่าง) ในวันทำการของธนาคาร เวลา 09.00 – 16.00 น. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – วันที่ 14 กันยายน

งานธนาคาร 2555 ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงาน
งานธนาคาร ธนาคารออมสิน

งานธนาคาร ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงาน

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน จำนวน 1 ตำแหน่ง
1. คุณสมบัติทั่วไป
– มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี และไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 8 ตรี และ 8 จัตวา แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีที่สำนักงาน กพ. ให้การรับรอง
2.2 มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร ดังนี้
(1) กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ต้องดำรงตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร หรือ
(2) กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี หรือเคยบริหารกิจการที่มีสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 70,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ต้องมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้นต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
2.3 มีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการตลาดเป็นอย่างดี
2.4 มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
2.5 มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กร

3. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
3.1 ใบสมัครคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสิน (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ และสำเนาทะเบียนบ้าน
3.3 หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
3.4 หลักฐานแสดงถึงคุณสมบัติ ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน)
3.6 เสนอความคิดเห็น วิสัยทัศน์ แนวคิด แนวนโยบาย และแผนงานในการบริหารจัดการและพัฒนาธนาคารออมสินเป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษพิมพ์ (A4)

4. การรับสมัคร
ติดต่อขอรับใบสมัครคัดเลือก และยื่นใบสมัครฯ ได้ที่
ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคาร 3 ชั้น 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2299 8000 ต่อ 030211, 030212
ในวันทำการของธนาคาร ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
ให้จัดทำ จำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับพร้อมรับรองสำเนา 5 ชุด) โดยแยกเป็น 2 ซอง คือ ซองเอกสารบรรจุใบสมัครฯ พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ตามข้อ 3.2-3.5 และซองแสดงวิสัยทัศน์ ตามข้อ 3.6 โดยปิดผนึกและประทับตรา “ลับเฉพาะ” ถึงประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการธนาคารออมสิน โดยให้จัดส่งใบสมัครฯ พร้อมหลักฐาน ด้วยตนเอง หรือมอบให้ตัวแทนเป็นผู้จัดส่งเอกสาร ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์

งานธนาคาร เปิดรับสมัคร : วันที่ 27 สิงหาคม – วันที่ 14 กันยายน

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400