งานบริษัท MBK Public Co.,Ltd. รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

อัพเดทงานบริษัทวันนี้เรามีข่าวการรับสมัครงานของบริษัทชันนำมาให้เพื่อนๆได้พิจารนากัน สำหรับวันนี้ เป็นข่าวการรับสมัครงานของบริษัท MBK Public Co.,Ltd.ซึ่งมีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ จึงประกาศรับสมัครพนักงาน เพื่อร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดด้านล่างนี้ สำหรับเพื่อน ๆ ชาวเน็ตที่กำลังหางานบริษัทกันอยู่ในขณะนี้ สามารถสมัครด้วยตัวเองได้ที่ Human Resources Department,444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330โทร 0-2620-9000 ext. 7219, 7223, 7224

งานบริษัท MBK Public Co.,Ltd. รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

สรุปงานโดยย่อ:

ดูแลงานธุรการ ประสานงานภายในและภายนอกพร้อมปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการ /ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

1) Up Date และบันทึกเวลาในการนัดหมายภายในภายนอกองค์กร
2) ติดต่อประสานงานในการนัดหมายให้กับบุคคลภายในภายนอกองค์กร
3) ติดตามติดต่อประสานงานด้านเอกสารงานสำคัญภายในและภายนอกองค์กร
4) ตรวจสอบความเรียบร้อยเอกสารสำคัญที่ส่งมาขออนุมัติ
5) รับ – ส่ง และควบคุมเอกสารต่างๆ ภายในภายนอกองค์กร
6) พิมพ์และจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ เข้า File
7) จัดเตรียมเอกสาร/สถานที่ ในการประชุม ร่วมกับหน่วยงาน ภายในและภายนอกบริษัท
8) ร่วมดำเนินการในการช่วยเหลืองานของเพื่อนร่วมงานตามโอกาส
9) ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
10) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายป็นกรณีไปการประสานงาน หรือ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ ตำแหน่งงาน หรือบุคคลอื่นทั้งภายใน และภายนอกองค์กรภายใน การประสานงาน หรือ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ ตำแหน่งงาน หรือบุคคลอื่นทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

ภายใน:

1) จัดตารางนัดหมายให้หน่วยงานภายในองค์กร
2) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่นำงานมาเสนอขออนุมัติ
3) รับ – ส่ง และควบคุมเอกสารให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายนอก

ภายนอก:

1) ติดต่อประสานงานการนัดหมายกับบุคคล/องค์กรภายนอก
2) ติดต่อประสานงานด้านเอกสารให้บริษัทในเครือ และบุคคล/องค์กรภายนอก
3) รับ – ส่ง และควบคุมเอกสารให้กับบริษัทในเครือ และบุคคล/องค์กรภายนอก

คุณสมบัติ:

 1. การศึกษา: ปริญญาตรี ด้านบริหารจัดการทั่วไป
 2. ประสบการณ์ทำงาน:
 3. ทักษะในงาน:
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
  • มีความสามารถในการจัดการเอกสาร
 4. คุณสมบัติส่วนบุคคล:
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีทักษะในการสื่อสารดี

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
ประสบการณ์ : 3 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี

คณะ : การจัดการ
สาขา : การจัดการทั่วไป

คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการทั่วไป

สถานที่ : จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
อำเภอ/เขต : กรุงเทพมหานคร(ปทุมวัน)

ติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2620-9000 ext. 7219, 7223, 7224,