ธนาคารกรุงไทย รับสมัครพนักงาน หางานธนาคาร

ข่าวงานธนาคาร หางานธนาคาร ธนาคารกรุงไทย รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตร จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายธุรกิจขนาดใหญ่ 3 จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่สนใจ หางานธนาคาร และมีคุณสมบัติครบตรงตามที่ประกาศ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ บมจ.ธนาคารทหารไทย วัฒนา กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครพนักงาน หางานธนาคาร

รายละเอียดงาน :
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตร จำนวน 1 อัตรา
หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
– ดูแลการรับ – จ่าย เงินในคลังของศูนย์บริหารและจัดการธนบัตร คัดนับ คัดแยกธนบัตร ควบคุมดูแลเงินสดคงคลังให้อยู่ภายใต้วงเงินเก็บรักษา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– อายุไม่เกิน 25 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ และการตลาด
– เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
– มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินสดและเงินคงคลังของธนาคาร
– มีทักษะในการวิเคราะห์และการวางแผน
– สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดที่เลือกได้ โดยไม่ประสงค์เบิกค่าที่พักอาศัยจากธนาคาร

2. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายธุรกิจขนาดใหญ่ จำนวน 1 อัตรา
หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
– บริหารงานและควบคุมงานด้านการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน นำเสนอแนวทางการจัดการ ทางออกด้านธุรกิจและการเงินที่เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ และโครงสร้างทางการเงินของบริษัทอย่างครบวงจร รวมทั้งบริหารงานวาณิชธนกิจ (Investment Banking) เพื่อให้บริการด้านการจัดหาเงินทุนแก่ลูกค้าที่ต้องการระดมทุนตลอดจนให้บริการผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหารสภาพคล่องของธุรกิจ
– ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงิน การลงทุน ระดมทุนในรูปแบบต่างๆ และใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อบริหารความเสี่ยงให้กับลูกค้า
– ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน และทันต่อสภาวการณ์
– ให้คำแนะนำในการปรับโครงสร้างทางการเงิน และการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการ ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น และเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ให้แก่กิจการ
– ประสานงาน และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีความประสงค์จะระดมทุนด้วยการออกตราสารหนี้
– ให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน และด้านวาณิชธนกิจ
– วิเคราะห์ ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการและข่าวสารของบริษัทต่างๆ และแนวโน้มของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน
– บริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยการมอบหมายและควบคุมให้มีผู้ประสานงานความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (ORO)
– โดยมีหน้าที่ละความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ อาทิ เช่น RCSA, การจัดทำรายงาน KRI, แจ้งข้อมูลใน Loss data เป็นต้น
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ การตลอด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
– มีความรู้ด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินโครงการขนาดใหญ่ รวมถึง Investment banking
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการส่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
– มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำและสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา สามารถตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
– มีประสบการณ์ในงานสินเชื่อธุรกิจ หรืองานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ไม่น้อยกว่า 7 ปี

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ที่อยู่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
ผู้ติดต่อ คุณศิริพร จันทแสง

บันทึก