มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ งานสถานศึกษา

งานสถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี จำนวน 3 อัตรา บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ผู้สนใจสมัครงานสถานศึกษา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือศูนย์รังสิต ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน ในวันและเวลาราชการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ งานสถานศึกษา

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง อาจารย์สังกัดภาควิชาบัญชี จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : – บาท
ประเภท : พนักงานมหาวิทบาลัย สายวิชาการ
ระดับการศึกษา :
– ปริญญาโท
– ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
2. สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองในทุกระดับปริญญา
3. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตได้ หากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีต้องการ โดยจะต้องแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อได้รับการคัดเลือกจากคณะฯ แล้ว
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีให้เป็นอาจารย์จะได้ รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มปฏิบัติงานแบบเต็มเวลาได้ทันที

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน
ประกาศรับสมัคร : http://www.tbs.tu.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทรฺ์)
ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ