มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครงานงานสถานศึกษา

ข่าวงานสถานศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1032 จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะำแพทยศาสตร์ (มศว.นครนายก) ผู้ที่สนใจ งานสถานศึกษา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 มศว.นครนายก ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 มิถุนายน ในวันและเวลาราชการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  รับสมัครงาน งานสถานศึกษา

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1032
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
อัตราเงินเดือน 16,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี การเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
2.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3.ปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
4.มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5.ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1.ด้านการเงิน
– ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
– บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบทะเบียนคุมเงินงบประมาณ
– ควบคุมดูแลเงินทดรองจ่ายของคณะฯ
2.การจัดทำรายงาน
– รายงานเงินทดรองจ่ายประจำเดือน
– จัดทำรายงานลูกหนี้
3.งานตามแผนยุทธศาสตร์ในระบบฐานข้อมูลการเงิน
4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
– คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ :
งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
โทร. 0-3739-5415-5 ต่อ 60224