มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครอาจารย์ สมัครงาน มอ.

ข่าวงานสถานศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาเภสัชวิทยา จำนวน 1 อัตรา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 2691 สังกัด ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้สนใจ สมัครงาน มอ. ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ส่งมาที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครอาจารย์ สมัครงาน มอ.

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 2691
อัตราค่าจ้าง : เดือนละ 20,660 บาท
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
– ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551
– ผู้สมัครที่เคยได้รับการล้างมลทินตามประกาศของทางราชการจะต้องแจ้งรายละเอียดของโทษทางวินัยที่ได้รับและการล้างมลทินตามกฎหมายใดให้คณะฯ ทราบในใบสมัครด้วย มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นการปิดบังข้อมูลและและมหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาจ้างเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
– รับสมัครผู้มีวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
– เอกสารรับรองคุณวุฒิ และ Transcript จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
– ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 x 2.5 ซ.ม. จำนวน 3 รูป
– เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ( ถ้ามี ) จำนวน 1 ชุด
– ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 ชุด

ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่เป็นต้นฉบับและสำเนา หากไม่สามารถนำเอกสารที่เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ก็ให้มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานประกอบการสมัครแทน

สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อ ขอใบสมัคร และดูรายละเอียดได้ที่
– หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ : 0 7428 8014 , 0 7428 8026 หรือที่
– งานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชั้น 11 ตึกทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0 2354 5558-60
– http://www.psu.ac.th/,www.sc.psu.ac.th/, http://www.sc.psu.ac.th/units/personel/index.asp

และยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์ ที่
หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่จะได้รับเงินนอกจากค่าจ้าง ดังนี้
1. เงินสมนาคุณ กรณีเข้าร่วมโครงการพัฒนา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เดือนละ 5,000 บาท ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. เงินค่าตอบแทน (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีวุฒิปริญญาเอก) กรณีได้ปฏิบัติงานติดต่อกันในมหาวิทยาลัยครบ 5 ปี และได้รับอนุมัติให้ได้รับเงินค่าตอบแทนจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 200,000 บาท สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้า
ปฏิบัติงานในวิทยาเขตหาดใหญ่
3. ที่พักอาศัย
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานมหาวิทยาลัยสะสม 3% มหาวิทยาลัยสมทบ 3%)
5. กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
– ค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคมวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท/ปี
โดยครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คู่สมรสและบุตร
– ค่าเล่าเรียนบุตร (ได้รับครึ่งหนึ่งของข้าราชการ)
6. กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย

วิธีการคัดเลือก
คณะฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และหนังสือ
แนะนำตัวของผู้สมัครในขั้นต้น และจะมีการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบสอน และ/หรือสอบ
ข้อเขียน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการและภาควิชา/หน่วยงานต้นสังกัด

ระยะเวลาการจ้าง
คณะฯ จะทำการจ้างอย่างต่อเนื่อง โดยจะประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีเพื่อประกอบการพิจารณาทำสัญญาจ้างเป็นรายปี

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมีผลการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยาเป็นปรกติ
มหาวิทยาลัยจึง จะจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

วิธีทำให้รวย Click >> ดูรายละเอียดงาน