มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงเคลศรีวิชัย รับสมัครพนักงาน งานสถานศึกษา

ข่าวงานราชการ งานสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครพนักงาน เพื่อสอบแข่งขันคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บุคคลากร จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประเภทบริหารทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ผู้ที่ประสงค์สมัคร งานสถานศึกษา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม – วันพุธที่ 30 พฤษภาคม ในวันและเวลาราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงเคลศรีวิชัย รับสมัครพนักงาน งานสถานศึกษา

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง : บุคลากร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
(๑) วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
(๒) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
(๓) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน สามารถอุทิศตนและเสียสละเวลาในกับทางราชการ
(๔) กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
(๑) ตรวจสอบข้อมูลบุคลากร คุณสมบัติบุคลากร ประวัติบุคคล และรวบรวมข้อมูล รวมถึงจัดทำสรุปข้อมูล จัดทำทะเบียนประวัติ เพื่อใช้ในการดำเนินการขั้นอื่นๆ ต่อไป
(๒) ตรวจสอบ การดำเนินการจัดการ สรรหา สอบคัดเลือก คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน รับโอน ประเมินบุคคลและผลงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อจัดทำรายงานสรุปการพิจารณากำหนดตำแหน่ง และเลื่อนตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องเป็นธรรมที่สุด
(๓) ดำเนินการปฏิบัติงานด้านเงินเดือน เช่น การปรับเงินเดือน กำหนดเงินเดือน ถือจ่ายเงินเดือน ขอรับบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน ขอเบิกกองทุนสำรอง ขออนุมัติงบประมาณ รวมถึงบัญชีสรุปงบประมาณรายรับรายจ่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
(๔) ดำเนินการเรื่องการลาศึกษาต่อ ขอรับทุนขอข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม – วันพุธที่ 30 พฤษภาคม
ประกาศรับสมัคร : http://www.rmutsv.ac.th, http://nakhon.rmutsv.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000