สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับสมัครพนักงาน สมัครงาน ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับสมัครพนักงาน เข้าทำงานสังกัดสายงานพัฒนาตลาด,วิจัยและบริหารความเสี่ยง, พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน,ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ และฝ่ายอื่นๆ รวมทั้งหมด 14 ตำแหน่ง ดังรายละเอียดในประกาศ ให้ผู้สนใจ สมัครงาน ก.ล.ต. สามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครและส่งมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับสมัครพนักงาน สมัครงาน ก.ล.ต.

รายละเอียดงาน :
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกำกับตลาด (สายงานพัฒนาตลาด)
– มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุน เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ที่ปรึกษาทางการเงิน ฯลฯ หรือมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตลาดทุนในองค์กรของรัฐ สถาบันการเงิน หรือบริษัททั่วไป

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายยุทธศาสตร์ และการต่างประเทศ
– มีประสบการณ์ในภาคการเงิน การวิเคราะห์ วิจัย และการวางกลยุทธ์

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายวิจัยและบริหารความเสี่ยงตลาดทุน (สายงานวิจัยและบริหารความเสี่ยง)
– มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดีมาก
– มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์
– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสารทางการเงินและกลไกในตลาดทุน หรือมีคุณวุฒิ CFA

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายวิจัยและบริหารความเสี่ยงตลาดทุน (สายพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน)
– มีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษาพัฒนาเกี่ยวกับธุรกรรมและสินค้าในตลาดทุน
– มีคุณวุฒิ CFA จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน (สายความรู้การลงทุน)
– มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงิน การลงทุน ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดเงิน ตลาดทุน
– มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชน เช่น การบริหารจัดการและวางแผนสื่อ การเขียนบท วิทยุและโทรทัศน์ การเขียนบทความนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์

6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร สายตรวจสอบงบการเงิน ฝ่ายกำลังบัญชีตลาดทุน
– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
– มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชีเป็นอย่างดี
– มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี

7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารหนี้และตราสารอื่น
– มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรกิจจัดการลงทุน
– มีความรู้ด้านตราสารทางการเงิน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า นวัตกรรมของตราสารทางการเงิน การบริหารการเงิน การจัดการลงทุน เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง การคำนวณมูลค่าตราสารทางการเงิน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการลงทุน และความเสี่ยงที่ถูกต้องครบถ้วน

8. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์

9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายคดี
คุณสมบัติข้อ 8-9
– วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ด้านกฎหมายมหาชน

10. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน (สายงานกลั่นกรอง)
– มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์

11. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน (สายงานตรวจสอบ)
– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม และการดำเนินคดี หรือมีประสบการณ์ในการว่าความ

12. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์คดีปกครอง
– วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ด้านกฎหมายแรงงาน หรือมีประสบการณ์ในการทำคดีปกครอง

13. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
– วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ด้านกฎหมายแรงงาน หรือมีประสบการณ์ในการทำคดีปกครอง

14. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์เป็น System Administrator อย่างน้อย 2 ปี
– มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบปฏิบัติการ UNIX (Solaris) หรือ Windows Server 2003 และ 2008 และระบบเครือข่าย LAN และ WAN

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องนำผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ตั้งแต่ 5.5 หรือผลสอบCU-TEP หรือ TU-GET (ที่มีคะแนนเทียบเท่า) ไม่เกิน 3 ปีมาแสดง

ผู้สนใจสามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครและส่งมาที่
คุณสุวิมล ทองแคล้ว
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต.
ชั้น 10 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ส บี
ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หรือ E-mail: recruit@sec.or.th หรือแฟกซ์ 0-2695-9874
โทร. 0-2263-6178