การเคหะแห่งชาติ รับสมัครงาน หางานรัฐวิสาหกิจ

หางานรัฐวิสาหกิจ การเคหะแห่งชาติ รับสมัครงาน บุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง สถาปนิก,พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานวิจัยตลาดและประเมินผลด้านการตลาดและขาย), พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระบบงาน GIS), นักบัญชี, พนักงานการเิงินและบัญชี ผู้สนใจ สมัครงาน การเคหะแห่งชาติ สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.nha.co.th ตั้งแต่บัดนี้  – วันที่ 10 พฤษภาคม ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ อ่านรายละเอียดได้ค่ะ

การเคหะแห่งชาติ รับสมัครงาน หางานรัฐวิสาหกิจ

รายละเอียดงาน :
1. ตำแหน่ง สถาปนิก
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโทด้านการออกแบบชุมชนเมือง การวางผังเมือง หรือการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง โดยมีพื้นฐานการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางสถาปัตยกรรม
– ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
– ปฏิบัติหน้าที่โดยอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
– ศึกษาความเป็นไปได้โครงการเพื่อพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมในการผลิตที่อยู่อาศัย
– ปฏิบัติงานด้านพัฒนาเมือง ผังเมือง การจัดรูปที่ดิน
– ออกแบบและตรวจสอบแบบ จัดทำแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ
– ประสานงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
– วิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาที่อยู่อาศัย แผนพัฒนาเมือง
– ศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผน เพื่อกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ

2. ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานวิจัยตลาดและประเมินผลด้านการตลาดและขาย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
– สำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดในการจัดทำโครงการ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสำรวจและศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการขายโครงการ

3. ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระบบงาน GIS)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาภูมิศาสตร์
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
– ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ศึกษาความต้องการจากผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลด้าน GIS (GIS. GPS, Database, การสำรวจ การจัดเก็บข้อมูลภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับงานด้านที่อยู่อาศัย)
– วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่สำหรับจัดทำโครงการที่อยู่อาศัย
– แปล และตีความภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตา และด้วยโปรแกรมประยุกต์
– วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และจัดทำแผนที่เฉพาะเรื่อง
– บริการจัดทำ/จัดหาแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลจากภาพดาวเทียมและข้อมูลสารสนเทศอื่น ๆ
– สำรวจและรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลภาคสนามทั่วประเทศ ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้มีความถูกต้องและจัดทำเป็นฐานข้อมูล
– จัดทำเอกสารและนำเสนอข้อมูล

4.ตำแหน่ง นักบัญชี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี
– ได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30 สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือ 2.50 สำหรับมหาวิทยาลัยของเอกชน
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
– จัดทำรายละเอียดเงินอุดหนุนและฎีกาโครงการเอื้ออาทรเพื่อบันทึกบัญชีโอนเงินอุดหนุนลดต้นทุนโครงการ
– จัดทำการปิดต้นทุนโครงการ คำนวณงานระหว่างก่อสร้าง
– โอนค่าใช้จ่ายโครงการรอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
– จัดทำต้นทุนประมาณการ

5. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี การเงิน การธนาคาร การคลัง
– ได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30 สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือ 2.50 สำหรับมหาวิทยาลัยของเอกชน
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
– ตรวจสอบควบคุมการจัดทำใบเสร็จรับเงิน ลงทะเบียน ลงบัญชี แยกประเภทใบเสร็จรับเงิน
– ตรวจสอบเงินที่เก็บได้ รับเงิน ลงทะเบียน จัดเก็บรักษาเงิน นำเงินฝากธนาคาร
– ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสารการเงิน การงบประมาณ และจัดเก็บ
– ควบคุมการใช้เงินให้เป็นไปตามงบประมาณ
– รวบรวมข้อมูลและสถิติทางการเงิน การงบประมาณ และทางบัญชี
– จัดทำรายงานการเงินการงบประมาณ และตรวจสอบแนะนำ
– จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย เงินรายได้ค่าเช่า เช่าซื้อทรัพย์สินของการเคหะแห่งชาติ
– ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้
– ตรวจสอบและจัดทำบัญชีรับจ่ายของโครงการต่าง ๆ