งานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 8 รับช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า

งานรัฐวิสาหกิจ ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค เขต 8 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน รับช่างเครื่องกล , ช่างไฟฟ้า


งานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 8 รับช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า

รายละเอียดงาน
1. ช่างเครื่องกล 3

จำนวน 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน 8,530 บาท

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล
2. ช่างไฟฟ้า 3

จำนวน 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน 8,530 บาท

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://reg8.pwa.co.th หรือรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน ณ งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 เว้นวันหยุดราชการ