บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน งานรัฐวิสาหกิจ

ข่าวงานรัฐวิสาหกิจ อัพเดทล่าสุด  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน บุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานมีกำหนดเวลา ประจำปี ๒๕๕๕ ตำแหน่งงานที่รับสมัคร จำนวน 6 กล่มุงาน ผู้สนใจ งานรัฐวิสาหกิจ ดาวน์โหลดใบสมัครงานที่  http://www.tot.co.th Web Link (สมัครงาน ทีโอที) และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ อาคาร 9 ชั้น 3 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 21 – 24  พฤษภาคม  เวลา 09.00 – 11.30 น. และเวลา 13.30 – 15.30 น.

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน งานรัฐวิสาหกิจ

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่งงานที่รับสมัคร จำนวน ๖ กลุ่มงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– สำเร็จการศึกงาน ในคุณวุฒิ และสาขา ที่กำหนดในแต่ละงาน โดย อนุโลมให้ผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา ในภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลคะแนนสะสม ก่อนภาคการศึกษาสุดท้ายไม่น้อยกว่าที่ ทีโอที กำหนด สามารถยื่นสมัครได้ทั้งนี้ ต้องนำหลักฐานการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ มายื่นในวันที่สอบสัมภาษณ์ โดยผลการศึกษาต้องไม่น้อยกว่าที่ ทีโอที กำหนด ในกรณีที่ไม่มายื่นเอกสาร ในวันที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
– อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
– กรณีเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
– สำเร็จการศึกษาโดยมีระดับคะแนนผลการศึกษาในแต่ละคุณวุฒิ ดังนี้

สถาบันรัฐบาล
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๒.๕๐ ขึ้นไป
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๒.๗๕ ขึ้นไป
สาขาอื่น ๆ ๒.๗๕ ขึ้นไป
ปวส.
ทั่วไป ๒.๗๕ ขึ้นไป
กรณีผ่านการอบรมจากสถบันวิชาการ ทีโอที ๒.๕๐ ขึ้นไป

สถาบันเอกชน
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๓.๐๐ ขึ้นไป
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๓.๐๐ ขึ้นไป
สาขาอื่น ๆ ๓.๐๐ ขึ้นไป
ปวส.
ทั่วไป ๓.๐๐ ขึ้นไป
กรณีผ่านการอบรมจากสถบันวิชาการ ทีโอที ๓.๐๐ ขึ้นไป

กลุ่มงานที่เปิดรับสมัคร :
1. งานระบบข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (กลุ่มงานพัฒนาระบบงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ หรือ คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์, ระบบสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟแวร์
***ยกเว้น สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หรือสาขาที่เรียกเป็นอย่างอื่น แต่มีความหมายอย่างเดียวกันถือว่าไม่ใช่คุณวุฒิ/สาขาที่ประกาศรับสมัคร

2. งานพัฒนาระบบงานภูมิสารสนเทศ (กลุ่มงานพัฒนาระบบงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ หรือ คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์, ระบบสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟแวร์
***ยกเว้น สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หรือสาขาที่เรียกเป็นอย่างอื่น แต่มีความหมายอย่างเดียวกันถือว่าไม่ใช่คุณวุฒิ/สาขาที่ประกาศรับสมัคร

3. งานพัฒนาระบบงาน Web Application (กลุ่มงานพัฒนาระบบงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ หรือ คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์, ระบบสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟแวร์
***ยกเว้น สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หรือสาขาที่เรียกเป็นอย่างอื่น แต่มีความหมายอย่างเดียวกันถือว่าไม่ใช่คุณวุฒิ/สาขาที่ประกาศรับสมัคร

4. งานพัฒนาระบบมัลติมีเดีย (กลุ่มงานพัฒนาระบบงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ หรือ คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์, ระบบสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟแวร์
***ยกเว้น สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หรือสาขาที่เรียกเป็นอย่างอื่น แต่มีความหมายอย่างเดียวกันถือว่าไม่ใช่คุณวุฒิ/สาขาที่ประกาศรับสมัคร

5. งานกฏหมายภาษี (กลุ่มงานกฏหมาย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, กฏหมายธุรกิจ
คุณสมบัติอื่น
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์
– มีความรู้ทางด้านประมวลรัษฏากร
– ต้องมีใบอนุญาตว่าความ

6. งานคดีโทรคมนาคม (กลุ่มงานกฏหมาย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, กฏหมายธุรกิจ
คุณสมบัติอื่น
– ต้องมีใบอนุญาตว่าความ

7. งานด้านบัญชี การเงิน (กลุ่มงานบัญชีการเงิน งบประมาณ)
– ทำหน้าที่ งานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ งานงบประมาณและวางแผนการเงิน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทางบัญชี, การเงิน, การเงินธนาคาร, เศรษฐศาสตร์(การเงิน, การคลัง)
*** (ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) ***

8. งาน Content (กลุ่มงานขายและบริการลูกค้า)
– ทำหน้าที่ บริการจัดการ และพัฒนาข้อมูลด้านภาษาเกาหลีของบริการเกมออนไลน์, ตรวจสอบ แปลภาษาเกาหลี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทางด้านภาษาเกาหลี
คุณสมบัติอื่น
– ต้องมีความสามารถพูด อ่าน และแปลภาษาเกาหลีเป็นอย่างดี
– หากมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการข้อมูลมัลติมีเดียหรือเกมออนไลน์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจเกมออนไลน์ หรือธุรกิจมัลติมีเดีย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

9. งานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (กลุ่มงานขายและบริการลูกค้า)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, สื่อสารมวลชน, โฆษณา, ประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติอื่น
– สามารถออกแบบ/พัฒนา/ปรับปรุง website design
– สามารถสร้าง Flash ได้
– ออกแบบกราฟิคด้านโฆษณา และสื่อสิ่งพิมพ์

10. งานบริการด้านเทคนิค (กลุ่มงานขายและบริการลูกค้า)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมศาสตรไฟฟ้าสื่อสาร, วิศวกรรมศาสตรอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมโทรคมนาคม,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ
คุณสมบัติอื่น
– มีใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรม (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เช่น CCNA จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11. งานวิศวกรรมบำรุงรักษา (กลุ่มงานวิศวกรรม)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมศาสตรไฟฟ้าสื่อสาร, วิศวกรรมศาสตรอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมโทรคมนาคม,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ
คุณสมบัติอื่น
– มีใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรม (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เช่น CCNA จะพิจารณาเป็นพิเศษ หรือ คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์, ระบบสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟเวอร์
***ยกเว้น สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หรือสาขาที่เรียกเป็นอย่างอื่น แต่มีความหมายอย่างเดียวกันถือว่าไม่ใช่คุณวุฒิ/สาขาที่ประกาศรับสมัคร

12. งานระบบพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต (กลุ่มงานวิศวกรรม)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมศาสตรไฟฟ้าสื่อสาร, วิศวกรรมศาสตรอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมโทรคมนาคม,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ
คุณสมบัติอื่น
– มีใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรม (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เช่น CCNA จะพิจารณาเป็นพิเศษ หรือ คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์, ระบบสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟเวอร์
***ยกเว้น สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หรือสาขาที่เรียกเป็นอย่างอื่น แต่มีความหมายอย่างเดียวกันถือว่าไม่ใช่คุณวุฒิ/สาขาที่ประกาศรับสมัคร

13. งานวิศวกรรมระบบชุมสาย (กลุ่มงานวิศวกรรม)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมศาสตรไฟฟ้าสื่อสาร, วิศวกรรมศาสตรอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมโทรคมนาคม,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ
คุณสมบัติอื่น
– มีใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรม (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เช่น CCNA จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14. งานวิศวกรรมโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (กลุ่มงานวิศวกรรม)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมศาสตรไฟฟ้าสื่อสาร, วิศวกรรมศาสตรอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมโทรคมนาคม,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ
คุณสมบัติอื่น
– มีใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรม (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เช่น CCNA จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15. งานวิศวกรรมระบบอุปกรณ์การกำลังเครื่องปรับอากาศและอาคาร (กลุ่มงานวิศวกรรม)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมศาสตรไฟฟ้าสื่อสาร, วิศวกรรมศาสตรอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมโทรคมนาคม,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ
คุณสมบัติอื่น
– มีใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรม (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เช่น CCNA จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16. งานวิศวกรรมเคเบิลใยแก้ว (กลุ่มงานวิศวกรรม)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมศาสตรไฟฟ้าสื่อสาร, วิศวกรรมศาสตรอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมโทรคมนาคม,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ
คุณสมบัติอื่น
– มีใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรม (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เช่น CCNA จะพิจารณาเป็นพิเศษ

* กลุ่มงานที่ 1-16 ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ

17 งานวิศวกรรมในงานปฏิบัติการโครงข่าย (กลุ่มงานวิศวกรรม)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมศาสตรไฟฟ้าสื่อสาร, วิศวกรรมศาสตรอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมโทรคมนาคม,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ
คุณสมบัติอื่น
– มีใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรม (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เช่น CCNA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สถานที่ปฏิบัติ : กรุงเทพฯ, ประจวบคีรีขันธ์, อยุธยา, อุทัยธานี, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ลำพูน, น่าน, สุโขทัย, ชัยนาท, พัทลุง, พังงา, สุราษฎร์ธานี, ชลบุรี, ระยอง, แหลมฉบัง

18. งานช่างโทรคมนาคม (กลุ่มงานช่างโทรคมนาคม)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– คุณวุฒิ ปวส.ทางช่าง สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าสื่อสาร, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม, เทคนิคคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติอื่น
– สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
– สถานที่ปฏิบัติ : กรุงเทพฯ, ยะลา

19. งานขายและบริการลูกค้าสัมพันธ์ งานกิจกรรมสัมพันธ์ (กลุ่มงานขายและบริการลูกค้า)
หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
– ประชาสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, ชี้แจ้งข้อร้องเรียน, วิเคราะห์ตลาดและการให้บริการลูกค้า
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการทั่วไป, นิเทศศาสตร์, โฆษณา
– สถานที่ปฏิบัติ : กรุงเทพฯ, กาญจนบุรี, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, เชียงใหม่, อยุธยา

วิธีสมัครงาน :
– กรอกข้อมูลสมัครงานผ่าน http://www.tot.co.th Web Link (สมัครงาน ทีโอที)
– พิมพ์ใบสมัครงาน
– ติดรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว / ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (มุมบนขวา)
– จัดเตรียมหลักฐานการสมัครงาน
– นำใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคงาน

ยื่นสมัครด้วยตนเองที่ :
อาคาร ๙ ชั้น ๓
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
๘๗/๒ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๔ พฤษภาคม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. และเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.