กรมการค้าภายใน รับสมัครงาน งานราชการที่เปิดสอบ

กรมการค้าภายใน รับสมัครงาน งานราชการที่เปิดสอบ

อัพเดท กรมการค้าภายใน รับสมัครงาน งานราชการที่เปิดสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา ผู้ที่ต้องการสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.dit.go.th หัวข้อ “การสอบเข้ารับราชการ”

กรมการค้าภายใน รับสมัครงาน งานราชการที่เปิดสอบ

งานราชการที่เปิดสอบ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
– สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งนี้หากผู้ใดใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าวุฒิที่สมัครสอบ ให้แนบสำเนาปริญญาบัตรของวุฒิที่ใช้ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป มาด้วย

กรมการค้าภายใน
44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บันทึก