กรมการศาสนา เปิดสอบ หางานราชการ

กรมการศาสนา เปิดสอบ หางานราชการ
กรมการศาสนา เปิดสอบ หางานราชการ

อัพเดทข่าว กรมการศาสนา เปิดสอบ หางานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร,นักวิชาการศาสนา,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวนรวม 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสงค์ สอบกรมการศาสนา หางานราชการ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่ งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ

กรมการศาสนา เปิดสอบ หางานราชการ
กรมการศาสนา เปิดสอบ หางานราชการ

หางานราชการ

รายละเอียดงาน :
1.ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
(๑) ตรวจร่างนิติกรรมสัญญา อาทิ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ตอบข้อหารือ ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นทางกฎหมาย
(๓) ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนและประสานกับพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการฟ้องคดีและการต่อสู้คดีในชั้นศาล รวมทั้งประสานคดีกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและพนักงานประจำศาลต่าง ๆ
(๔) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมและเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กรมแต่งตั้ง
(๕) ร่าง แก้ไข เพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการส่งเสริมกิจการฮัจย์
(๖) จัดทำสัญญาให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินและเร่งรัดติดตามการใช้เงินคืนกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
(๗) การดำเนินการทางคดีทั้งคดีอาญา แพ่งและปกครอง รวมทั้งการจัดทำนิติกรรมสัญญา ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมกิจการฮัจย์
(๘) ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ตอบข้อหารือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมกิจการฮัจย์
(๙) การตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนา จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตำแหน่งที่ ๑ (ฝ่ายประสานงานกิจการศาสนาอิสลาม กองศาสนูปถัมภ์)
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการฮัจย์
(๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดทะเบียน/ต่อทะเบียนผู้ประกอบกิจการฮัจย์
(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจเอกสารเดินทางของผู้แสวงบุญและการยื่นวีซ่า
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอุดหนุนกิจกรรมศาสนาอิสลามและอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม และจริยธรรมประจำมัสยิด
(๕) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนา/อบรม ที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์และกิจการศาสนาอิสลาม
(๖) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์และกิจการศาสนาอิสลามผ่านสื่อต่างๆ
(๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตำแหน่งที่ ๒ (สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม)
(๑) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์องค์ความรู้เพื่อจัดทำโครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของทุกกลุ่มเป้าหมาย
(๒) จัดทำองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
(๓) สนับสนุนงาน/กิจกรรม/โครงการ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
(๔) ติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
(๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
(๑) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนทางศาสนา และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
(๒) สนับสนุนด้านวิชาการเกี่ยวกับงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรม
(๓) สนับสนุนงานด้านวิชาการ งานวิจัย เพื่อช่วยพัฒนารูปแบบและแนวทางการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรม
(๔) สนับสนุนงานด้านการจัดการความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรม
(๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดประกาศ

กรมศาสนา เปิดสอบ : วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร : http://www.dra.go.th

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
666 อาคารธนาลงกรณ์ ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

งานที่ทำแล้วรวย Click >> ดูรายละเอียดงาน