กรมควบคุมโรค เปิดสอบ หางานราชการ

กรมควบคุมโรค เปิดสอบ หางานราชการ 2555
กรมควบคุมโรค เปิดสอบ หางานราชการ 2555

ประกาศ กรมควบคุมโรค เปิดสอบ หางานราชการ  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,นักวิชาการอชีวอนามัย รวมจำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปวส.,ปริญญาตรี ผู้สนใจ สอบกรมควบคุมใรค หางานราชการ  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน ในวันและเวลาราชการ

กรมควบคุมโรค เปิดสอบ หางานราชการ 2555
กรมควบคุมโรค เปิดสอบ หางานราชการ

หางานราชการ

รายละเอียดงาน :
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,160 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางอิเล็คทรอนิกส์ ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคนิคคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
– ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
– และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดทำแผนภาพ แผนภูมิ กร๊าฟ โปสเตอร์แผนที่และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่างๆ เพื่อ ใช้ในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และการแสดงนิทรรศการต่างๆ
(2) ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ประเภทต่างๆ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสียงต่างๆ เพื่อประกอบการประชุมสัมมนา หรือฝึกอบรมต่างๆ
(3) เก็บรักษาซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์
(4) ติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
2. ด้านการบริการ
(1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(2) ให้คำแนะนำ ข้อมูล และให้บริการในเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบในประเด็นที่ไม่มี ความซับซ้อน ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน หรือภายใต้การควบคุมดูแล ของผู้บังคับบัญชา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการอาชีวอนามัย จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1) ส่งเสริม ป้องกันโรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
2) ให้คำแนะนำในการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมกับลักษณะงานและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ
3) ปฏิบัติงานช่วยศึกษาวิจัยในโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
4) ร่วมวางแผน/โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
5) ประสานการดำเนินงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กรมควบคุมโรค เปิดสอบ : วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน
ประกาศรับสมัคร : http://www.ddc.moph.go.th

กรมควบคุมโรค
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บันทึก