หางานราชการ กรมทางหลวงชนบท รับสมัคร 7 อัตรา

หางานราชการ กรมทางหลวงชนบท รับสมัคร

หางานราชการ กรมทางหลวงชนบท รับสมัคร 7 อัตรา สังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทแพร่,แม่ฮ่องสอน,ลำพูน วุฒิปวส.ให้ผู้ที่สนใจ สมัครสอบ กรมทางหลวงชนบท ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักทางหลวงชนบทที่ 10 (ตามที่อยู่ด้านล่าง) เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ กรมทางหลวงชนบท รับสมัครหางานราชการ

รายละเอียดงาน : กรมทางหลวงชนบท รับสมัคร
ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 12,240.- บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ หรือสาขาวิชาช่างโยธา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานด้านสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาการด้านช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
2. ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับรูปแบบและรายการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง สำหรับประมาณราคาต่าก่อสร้าง
4. ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงและซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
5. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์วิจัยในงานด้านช่าง
6. ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน

อ่านรายละเอียดประกาศ

สำนักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)
เลขที่ 264 หมู่ 2 ตำบลน้ำบ่อเหลือง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่