หางานราชการ กรมบัญชีกลาง เปิดสอบ 2 อัตรา

หางานราชการ กรมบัญชีกลาง เปิดสอบ 2 อัตรา

หางานราชการ กรมบัญชีกลาง เปิดสอบ 2 อัตรา เพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรรี สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครสอบกรมบัญชีกลาง สมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://www.cgd.go.th,http://job.cgd.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมบัญชีกลาง” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัคร : วันที่ 9 – 27 กันยายน พ.ศ. 2556

หางานราชการ กรมบัญชีกลาง เปิดสอบ 2 อัตรา

รายละเอียดงาน : กรมบัญชีกลาง เปิดสอบ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ : วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.cgd.go.th

กรมบัญชีกลาง
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 10400