กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

อัพเดทงานใหม่ กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานสัตวบาล,นักวิชาการสัตวบาล รวม 3 อัตรา วุฒิ ปวส.,ปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หากท่านที่สนใจ สมัครสอบ กรมปศุสัตว์ งานราชการ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร (ตามที่อยู่ด้านล่าง) เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 16 มกราคม  – วันอังคารที่ 22 มกราคม ในวันและเวลาราชการ

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556งานราชการ

รายละเอียดงาน : กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : ๑๑,๑๖๐ บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
๑. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางพาณิชยการ บัญชีบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. มีความรู้ความสามารถ ในงานธุรการ งานสารบรรณ และงานพัสดุ
๓. มีความรู้ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติ และอินเทอร์เน็ต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
๑.จัดพิมพ์เอกสาร และบันทึกข้อมูลต่างๆ
๒.ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ / เอกสาร และเวียน / แจกจ่ายหนังสือราชการ / เอกสารไปตามหน่วยงานต่างๆ
๓.รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติ และผลการปฏิบัติงาน
๔.การเตรียมเอกสารการประชุม การบันทึกการประชุม
๕.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
๖.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : ๑๑,๑๖๐ บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
๑. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม
๒. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
๓. เป็นผู้มีความรู้และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
๑. รับผิดชอบการผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์
๒. ติดตามและบันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ และพืชอาหารสัตว์
๓. ช่วยปฏิบัติงานทดลอง ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ปฎิบัติงานด้านขึ้นทะเบียน และรับรองพันธุ์สัตว์ของเกษตรกร
๕. ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์ หรือด้านสุขภาพสัตว์
๖. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางสัตวบาล สัตวศาสตร์
๒. มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานวิจัย
๓. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และ internet
๔. มีความรู้ ความสามารถในการอ่าน เขียน โต้ตอบ ภาษาอังกฤษ ได้ดี
๕. มีทักษะ ในการถ่ายทอดความรู้
๖. มีความรู้ ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านผลิต ปรับปรุงพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชอาหารสัตว์
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ดี
๓. กำกับ ดูแล การเลี้ยงและการจัดการสัตว์พันธุ์ดี ที่คัดเลือกแล้ว
๔. ตรวจสอบเพื่อรับรองพันธุ์สัตว์
๕. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์
๖. รับผิดชอบงานด้านระบบเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศด้านการปศุสัตว์
๗. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานราชการ   : วันพุธที่ 16 มกราคม – วันอังคารที่ 22 มกราคม
ประกาศรับสมัคร : http://www.dld.go.th/pvlo_kpp/th

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร
ถนนกำแพงเพชร-หนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

บันทึก