หางานราชการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดสอบ 6 อัตรา

หางานราชการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดสอบ

หางานราชการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดสอบ 6 อัตรา เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการในหน่วยงานต่างๆ (อ่านรายละเอียดประกาศ) สำหรับผู้ที่สนใจ สอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่เปิดรับสมัครในจังหวัดนั้นๆ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดสอบหางานราชการ

รายละเอียดงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ส่งเสริมให้คำปรีกษาแนะนำทางด้านบัญชีให้กับผู้ประกอบธุรกิจและผู้ทำบัญชี
– กำกับดูแลให้นักบัญชีปฎิบัติตามกฎหมาย
– ส่งเสริมพัฒนานักบัญชีให้มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการประกอบอาชีพบัญชี
– รับขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี
– ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การพาณิชย์ จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาพณิชยการ ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ ทางการขาย หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– บันทึกข้อมูลทางทะเบียนธุรกิจ รวมทั้งรับและจัดเก็บงบการเงินเข้าคอมพิวเตอร์
– ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ นำเงินส่งคลัง
– ให้บริการข้อมูลธุรกิจแก่ประชาชนทั่วไป
– ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาพณิชยการ ทางการบัญชีทางการเลขานุการ ทางการขาย หรือ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเงิน บัญชี และพัสดุ รับ-ส่ง และพิมพ์หนังสือราชการ ถ่ายเอกสารและจัดทำรายงาน
– ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ : วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.dbd.go.th

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000