กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

งานใหม่ กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการ (เฉพาะพิการทางการเคลื่อนไหว) เพื่อสอบแข่งขันคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตามตำแหน่งต่างๆ ที่เปิดสอบ รวม 79 อัตรา วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศต้องการ สมัครสอบ กรมศุลกากร งานราชการ สมัครสอบได้ตามวิธีการสมัครแต่ละตำแหน่ง (อ่านรายละเอียดประกาศ) เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 – วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556งานราชการ

รายละเอียดงาน : กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง กะลาสี จำนวน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา :
– มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ดูแลรักษา ควบคุมเฝ้าทำความสะอาดขูดสนิม และทำสีเรือ ตรวจบำรุงรักษาตัวเรือ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิดของเรือ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมที่จะใช้งาน ตลอดจนทำหน้าที่ธุรการ และดูแลรักษาเรือเมื่ออยู่ในที่จอดปกติ
2. ควบคุมรับผิดชอบการพัสดุและดูแลกว้านสมอสำหรับดึงหรือหย่อนเชือกเรือเมื่อเรือจอดทอดสมอและเมื่อเรือจอดเทียบท่า
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2. ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือ จำนวน 13 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,150 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา :
– ประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่าคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่งหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะต้องใช้ทักษะประสบการณ์และความชำนาญในการควบคุมดูแลเครื่องจักรเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตและเรือกลลำน้ำ โดยปฏิบัติงานอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การตรวจซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้งควบคุมการทำงานของเครื่องจักร
2. จัดเตรียมการใช้เครื่องจักร การตรวจซ่อมบำรุง ติดตั้ง ควบคุมดูแลตัวเรือ เครื่องจักรเรือ เครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรเรือ เป็นต้น
3. ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3. ตำแหน่ง ต้นกล จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,610 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา :
– ประกาศนียบัตรนายช่างกลเรือชั้นสาม หรือนายช่างกลเรือชั้นสามชำนาญงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับประกาศนียบัตรนายช่างกลเรือชั้นสาม หรือนายช่างกลเรือชั้นสามชำนาญงาน หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเครื่องยนต์เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต
2. ควบคุมการซ่อม การดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์เรือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เครื่องไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับช่างกลเรือ
3. ศึกษา วิเคราะห์ ระบบเครื่องจักรเครื่องยนต์และโครงสร้างตัวเรือ ทำรายการและประมาณราคาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทำรายงานการซ่อมบำรุง
4. ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

4. ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลชายทะเล จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,150 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา :
– ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่านายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่ง หรือ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ถือท้ายเรือและควบคุมเรือ ตามคำสั่งนายเรือ
2. ดูแลและบำรุงรักษาความเรียบร้อยของระบบการถือท้ายเรือ อุปกรณ์ช่วย ในการเดินเรือและระบบควบคุมการเดินเรือทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

5. ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลลำน้ำ จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,150 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา :
– ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่านายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ถือท้ายเรือและควบคุมเรือ ตามคำสั่งนายเรือ
2. ดูแลและบำรุงรักษาความเรียบร้อยของระบบการถือท้ายเรือ อุปกรณ์ช่วยในการเดินเรือ และระบบควบคุมการเดินเรือทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

6. ตำแหน่ง นายเรือ จำนวน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,610 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา :
– ได้รับประกาศนียบัตรนายเรือของเรือเดินในประเทศ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่านายเรือของเรือเดินในประเทศ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติหน้าที่เดินเรือในประเทศซึ่งมีเขตการเดินเรือในลำน้ำและตามแนวชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมหรือการบังคับการเดินเรือกลเดินทะเล ซึ่งมีเขตการเดินเรือในลำน้ำและตามแนวฝั่งชายทะเลของประเทศไทย วางเส้นทางเดินเรือ หาทิศทางเดินเรือ สั่งการเดินเรือ ควบคุมการถือท้ายเรือ จัดวางระเบียบต่างๆ ภายในเรือและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตำแหน่งนี้มีลักษณะที่จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในวิชาการเดินเรือ
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

7. ตำแหน่ง ศุลการักษ์ จำนวน 24 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,150 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาโลหะการ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาพณิชยการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานศุลกากร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการบรรทุกและขนถ่ายสินค้า การเก็บรักษา การตรวจสอบ การจัดเก็บภาษีอากร และการป้องกันปราบปราม การหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีศุลกากร
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

8. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
2. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงานการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
3. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เพื่อให้การประชุมเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
4. ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือ เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่น
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

9. ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 4 อัตรา
(รับเฉพาะ คนพิการ เฉพาะความพิการทางการเคลื่อนไหว )
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
๑. ปฏิบัติงานร่างหนังสือ เขียนบันทึกสรุปรายงาน บันทึกข้อมูลและพิมพ์หนังสือราชการ รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ
๒. ปฏิบัติงานทางการจัดทำสถิติซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมสถิติ ลงรหัส จำแนกหมวดหมู่ แบบสอบถาม
๓. ช่วยในการสำรวจ รวบรวมหลักฐานการประมวลข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการข้อมูล ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
๔. รวบรวมและจัดทำสถิติสินค้าระหว่างประเทศ ตรวจสอบข้อมูลการนำเข้า/ส่งออกสินค้าที่รวบรวมจากใบขนสินค้า
๕. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสถิติ ให้บริการด้านข้อมูลสถิติต่างๆ แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
๖. ตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร รหัสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์และการบันทึกข้อมูล รวมทั้งสามารถบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นได้
๗. ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร เบิก-จ่ายพัสดุ จัดทำบัญชีเบื้องต้นและจัดเอกสาร แบบฟอร์ม แฟ้ม ใบสำคัญ หลักฐานและทะเบียนประวัติให้เป็นระบบรวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง
๘. ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวกับงานของสำนักงาน
๙. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

10. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา
(รับเฉพาะ คนพิการเฉพาะความพิการทางการเคลื่อนไหว)
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งมีลักษณะงานปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผน
2. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนงาน/โครงการและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานงาน/โครงการ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานราชการ : วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์  – วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์
ประกาศรับสมัคร : http://www.customs.go.th

กรมศุลกากร
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บันทึก