กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ 2556

แนะนำงาน กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งต่างๆ รวม 14 อัตรา วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน กรมสรรพสามิต งานราชการที่เปิดสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารกรมสรรพสามิต เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ – วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ ในวันและเวลาราชการ

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ 2556งานราชการที่เปิดสอบ

รายละเอียดงาน : กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์พาณิชยศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีอากรจากบัญชี เอกสาร หลักฐานต่างๆ ตลอดจนข้อเท็จจริงอื่น ๆ โดยใช้เทคนิคทางวิชาการทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบแสดงจำนวนภาษีเงินเพิ่มหรือเบี้ยปรับที่จะเรียกเก็บเพิ่มเติมเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
– ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,150 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทางเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ–ส่งข่าวประจำเครื่องสื่อสาร ตรวจข่าว รวบรวมและเรียบเรียง การรับ–ส่งข่าวประจำวัน เพื่อเป็นข้อมูลและหลักฐาน
– ติดตั้ง ตรวจซ่อมโทรศัพท์ประจำสำนักงาน วิทยุสื่อสารของหน่วยงาน ดูแลบำรุงรักษาเครื่องวิทยุรับ – ส่ง ชนิดติดตั้งประจำของหน่วยงานต่าง ๆ ตู้สาขาโทรศัพท์
– จัดทำบัญชีเครื่องมือเครื่องใช้ อะไหล่สำรองที่ใช้ในการซ่อมแซมเครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์ประจำสำนักงาน
– จัดระบบการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของงานสื่อสารให้เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ ตรวจสอบการใช้คลื่น ความถี่วิทยุ หาทิศทางของสถานีวิทยุ จัดทำทะเบียนความถี่ วิทยุ ติดตั้งและควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ ควบคุมเครื่องเสียงห้องประชุม
– ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำหนังสือราชการของงานสื่อสาร
– ให้คำปรึกษา แนะนำการให้บริการและแก้ไขปัญหาขัดข้องในการใช้อุปกรณ์สื่อสารและในงานที่รับผิดชอบ เบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บริการในการสื่อสารนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ
– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย ทางสังคมศาสตร์ ด้านบริหารและการจัดการ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ ทางการศึกษา ทางวิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน วางแนวปฏิบัติ ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักวิชาการ กฎหมาย หรือระเบียบการที่วางไว้ หรือเพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษี
– ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ตำแหน่ง ช่างบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้าง ซ่อมแซม ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง ประดิษฐ์ และบำรุงรักษาสิ่งต่าง ๆ เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์เครื่องมือระบบไฟฟ้า ประปาและเครื่องใช้
– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,150 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ สาขาวิชากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคนิค (ปวท.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทางเดียวกัน และ
2. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น มีความรู้ในโปรแกรม Microsoft office
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรุปรายงาน บันทึกข้อมูลและพิมพ์หนังสือราชการ รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์ม และเอกสารต่าง ๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร รหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ และการบันทึกข้อมูล รวมทั้งสามารถบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นได้
– ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร งานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ เบิก-จ่ายพัสดุ จัดทำบัญชีเบื้องต้น และจัดเก็บเอกสาร แบบฟอร์ม แฟ้ม ใบสำคัญ หลักฐานและทะเบียนประวัติให้เป็นระบบรวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง
– ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,150 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ สาขาวิชากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทางเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบใบสำคัญลงทะเบียนและเก็บหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี คัดแยกประเภทใบสำคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน ทำใบเบิก และใบนำส่งเงิน
– ช่วยทำฎีกาเบิกเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยนำเงินฝากและเบิกเงินจากธนาคาร ช่วยตรวจนับและรับจ่ายเงินสดและสิ่งแทนตัวเงินช่วยรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงบประมาณ และการขออนุมัติเงินงบประมาณช่วยทำบัญชีบางประเภท เช่นบัญชีรับ-จ่ายเงิน บัญชีพัสดุ ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

7. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,190 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้งเชื่อมโยงระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์
– ศึกษา วิเคราะห์ออกแบบเกี่ยวกับคำสั่ง ระบบชุดคำสั่งประยุกต์ รวมถึงการเขียนคู่มืออธิบายการใช้คำสั่งต่าง ๆ กำหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือและชุดคำสั่งสื่อสาร
– ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,150 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างอิเลคทรอนิกส์ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือระดัยประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทางเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
– ติดตามศึกษาความก้าวหน้าเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานราชการที่เปิดสอบ : วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ – วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์
ประกาศรับสมัคร : http://www.excise.go.th

กรมสรรพสามิต
1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

บันทึก