กรมสรรพสามิต เปิดสอบ หางานราชการ

กรมสรรพสามิต เปิดสอบ หางานราชการ 2556

งานใหม่ กรมสรรพสามิต เปิดสอบ หางานราชการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร,พนักงานประจำสำนักงาน,พนักงานการเงินและบัญชี รวมจำนวน 3 อัตรา วุฒิ ปวช.ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สนใจ สอบกรมสรรพสามิตงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานซึ่งมีอัตราว่าง เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 9 มกราคม – วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม ในวันและเวลาราชการ

 กรมสรรพสามิต เปิดสอบ หางานราชการ 2556หางานราชการ

รายละเอียดงาน : กรมสรรพสามิต เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร
อัตราเงินเดือน : 9,150 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทางเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ–ส่งข่าวประจำเครื่องสื่อสาร ตรวจข่าว รวบรวมและเรียบเรียงการรับ–ส่งข่าวประจำวัน เพื่อเป็นข้อมูลและหลักฐาน
– ติดตั้ง ตรวจซ่อมโทรศัพท์ประจำสำนักงาน วิทยุสื่อสารของหน่วยงาน ดูแลบำรุงรักษาเครื่องวิทยุรับ – ส่ง ชนิดติดตั้งประจำของหน่วยงานต่าง ๆ ตู้สาขาโทรศัพท์ จัดทำบัญชีเครื่องมือเครื่องใช้ อะไหล่สำรองที่ใช้ในการซ่อมแซมเครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์ประจำสำนักงาน
– จัดระบบการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของงานสื่อสารให้เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์
– ตรวจสอบการใช้คลื่น ความถี่วิทยุ หาทิศทางของสถานีวิทยุ จัดทำทะเบียนความถี่ วิทยุ ติดตั้งและควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ ควบคุมเครื่องเสียงห้องประชุม
– ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– จัดทำหนังสือราชการของงานสื่อสาร ให้คำปรึกษา แนะนำ การให้บริการและแก้ไขปัญหาขัดข้องในการใช้อุปกรณ์สื่อสารและในงานที่รับผิดชอบ
– เบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บริการในการสื่อสารนอกเหนือจากงาน
ที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา
สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
อัตราเงินเดือน : 9,150 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ สาขาวิชากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคนิค (ปวท.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทางเดียวกัน และ
– สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น มีความรู้ในโปรแกรม Microsoft office
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรุปรายงาน บันทึกข้อมูลและพิมพ์หนังสือราชการ รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์ม และเอกสารต่าง ๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษรรหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ และการบันทึกข้อมูล รวมทั้งสามารถบริหาร
– จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นได้ ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร งานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ เบิก-จ่ายพัสดุ
– จัดทำบัญชีเบื้องต้น และจัดเก็บเอกสาร แบบฟอร์ม แฟ้ม ใบสำคัญ หลักฐานและทะเบียนประวัติให้เป็นระบบรวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง
– ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
อัตราเงินเดือน : 9,150 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ สาขาวิชากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทางเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบใบสำคัญลงทะเบียนและเก็บหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี คัดแยกประเภทใบสำคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน ทำใบเบิก และใบนำส่งเงิน ช่วยทำฎีกาเบิกเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยนำเงินฝากและเบิกเงินจากธนาคาร ช่วยตรวจนับและรับจ่ายเงินสดและสิ่งแทนตัวเงิน
– ช่วยรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงบประมาณ และการขออนุมัติเงินงบประมาณช่วยทำบัญชีบางประเภท เช่นบัญชีรับ-จ่ายเงิน บัญชีพัสดุ
– ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานราชการ : วันพุธที่ 9 มกราคม – วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม
ประกาศรับสมัคร : http://www.excise.go.th

กรมสรรพสามิต
1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

บันทึก