หางานราชการ กรมสรรพากร เปิดสอบ 26 อัตรา

หางานราชการ กรมสรรพากร เปิดสอบ 26 อัตรา

หางานราชการ กรมสรรพากร เปิดสอบ 26 อัตรา เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร,เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร วุฒิ ปวช.,ปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครสอบกรมสรรพากร หางานราชการ สมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://www.rd.go.th และ http://job.rd.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

หางานราชการ กรมสรรพากร เปิดสอบ 26 อัตราหางานราชการ

รายละเอียดงาน : กรมสรรพากร เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร จำนวน 21 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
– ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และเขียนเกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ ติดตั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูป ปรับปรุง แก้ไขแฟ้มข้อมูล การดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
– ให้คำปรึกษาแนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือผู้ใช้หากมีปัญหาจากการใช้งาน ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่
– ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ  : วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://job.rd.go.th

กรมสรรพากร
90 อาคารกรมสรรพากร ถนนพหลโยธิน ซอย 7 กรุงเทพฯ 10400