กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมัครงาน หางานราชการ

ข่าวงานราชการอัพเดทล่าสุด หางานราชการ สมัครงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ด้านความปลอดภัย),นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน รวมจำนวน 22 อัตรา ผู้ที่สนใจ หางานราชการ สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน – วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมัครงาน หางานราชการ 2555กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมัครงาน หางานราชการ

รายละเอียดงาน :
1. ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,300-9,860 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงิน และธนาคาร และ
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครตามประกาศรับสมัคร และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

2. ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,680-12,390 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการทั่วไป ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการตลาด หรือทางการเงินและธนาคาร และ
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครตามประกาศรับสมัคร และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

3. ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ด้านความปลอดภัย) จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,680-12,390 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับgดียวกับคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครตามประกาศรับสมัคร และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

4. ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,680-12,390 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครตามประกาศรับสมัคร และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

5. ตำแหน่ง : นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 7,620-8,080 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา : ปวช.
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ ทางการออกแบบ ทางศิลปหัตถกรรม ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพฯ ทางเทคโนโลยีศิลปกรรม ทางการพิมพ์สกรีน ทางคอมพิวเตอร์กราฟิค และทางเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครตามประกาศรับสมัคร และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน – วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม
ประกาศรับสมัคร : http://www.labour.go.th

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400