กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการ 2 อัตรา

หางานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบ

หางานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการ 2 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ,นักวิชาการแรงงาน สำหรับผู้สนใจ งานราชการที่เปิดสอบ สมัครงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อ่านรายละเอียดประกาศด้านล่าง เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 อ่านงานราชการทั้งหมด

หางานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบ

หางานราชการ

รายละเอียดงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1.งานธุรการ งานสารบรรณ เช่น รับ – ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติ ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออำนวยความสะดวก
2.งานบันทึกข้อมูล และพิมพ์หนังสือราชการ
3.งานการเงินบัญชี และพัสดุเบื้องต้น
4.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1.รวบรวมข้อมูล และศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และมาตรฐานแรงงาน รวมทั้ง ติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวด้านแรงงาน
2.ปฏิบัติภารกิจการส่งเสริมงานด้านคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานแรงงาน
3.ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือในเบื้องต้นแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการทำงาน และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.จัดทำทะเบียน ประมวลข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารแรงงาน
5.บันทึกผลการปฏิบัติงานลงในคอมพิวเตอร์ระบบ On Line
6.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

อ่านรายละเอียดประกาศ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน