กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครงาน หางานราชการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครงาน หางานราชการ 2559

ข่าวงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครงาน หางานราชการ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สนใจ สมัครงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ http://www.dip.go.th

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครงาน หางานราชการ 2559

รายละเอียดงาน :
1. ตำแหน่ง นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ปริญญาตรีสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางการออกแบบทัศนศิลป์ – การออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางศิลปประยุกต์และ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางศิลปะและการออกแบบ
– สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
– ปริญญาโทในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาโทขึ้นไป

3. ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) หรือ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา
– สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4. ตำแหน่ง  นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยี) จำนวน 2 อัตรา
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ปริญญาตรี ใน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ ทางวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีอุตสาหการ หรือวิทยาศาตรบัณฑิต ทางเทคโนโลยีชนบท
– สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

5. ตำแหน่ง  นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ด้านคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
– สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

6. ตำแหน่ง  นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

7. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบัญชี ทางการเงินและการธนาคาร ทางการตลาด
– สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

บันทึก

บันทึก