หางานราชการ กรมหม่อนไหม เปิดสอบ 5 อัตรา

หางานราชการ กรมหม่อนไหม เปิดสอบ

หางานราชการ กรมหม่อนไหม เปิดสอบ 5 อัตรา เพื่อคัดสรรและบรรจุเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ สำหรับผู้ที่สนใจ สอบกรมหม่อนไหม ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ กรมหม่อนไหม เปิดสอบหางานราชการ

รายละเอียดงาน : กรมหม่อนไหม เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางพาณิชยการ และการบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ได้แก่ ตรวจสอบใบสำคัญที่มีกฎ ระเบียบ ชัดแจ้งอยู่แล้ว ลงทะเบียนและเก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี คัดแยกประเภทใบสำคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน ทำใบเบิกและใบนำส่งเงิน
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางพาณิชยการ การบัญชี และเลขานุการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ ได้แก่ การรับ-ส่งหนังสือราชการ ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค้นหาและติดตามเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ งานรับ- ส่ง หนังสือราชการ งานพิมพ์เอกสาร งานร่างหนังสือโต้ตอบ งานจัดเก็บ ค้นหาเอกสาร งานบันทึกย่อเรื่อง งานจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม งานจดบันทึกรายงานการประชุม งานติดต่อประสานงาน งานการเงิน งานพัสดุ งานบุคคล งานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ การจัดทะเบียนเอกสาร
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร และเศรษฐศาสตร์ ซึ่งต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ : วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://qsds.go.th/newqsds/Index_web.php

กรมหม่อนไหม
2175 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.02-5587921-26 โทรสาร 02-5587927
CallCenter 1275