กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สมัครงาน หางานราชการ

ข่าวงานราชการ หางานราชการ สมัครงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ผู้สนใจ หางานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม ในวันและเวลาราชการ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สมัครงาน หางานราชการ

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง : นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11680 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางธรณีวิทยา ธรณีศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับธรณีวิทยา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
(๑) สำรวจ ศึกษา วิจัย ทางธรณีวิทยาทั่วไปในด้านธรณีวิทยารากฐาน ธรณีวิทยาแหล่งแร่ ธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี วิศวกรรมธรณีวิทยา ปฐพีและธรณีวิทยา และธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำรายงานผลการสำรวจเบื้องต้น จัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล จัดทำแผนที่ทางธรณีวิทยาและใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาคุณภาพทรัพยากรธรณี เช่น แร่ หิน และถ่านหิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งการอุปโภคบริโภค รวมถึงเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมพื้นฐานต่าง ๆ
(๓) ศึกษา รวบรวม และประมวลผลข้อมูลสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรณี เพื่อการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี รวมถึงการกำหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัยและการวางแผน มาตรการป้องกันเฝ้าระวังภัย
ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ปรึกษาในเบื้องต้นและเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและธรณีวิทยาเหมืองแร่แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ และการทำความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ด้านธรณีวิทยาและธรณีวิทยาเหมืองแร่

เงื่อนไข : ห้ามโอนไปส่วนราชการอื่นภายใน 1 ปี
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม
ประกาศรับสมัคร : http://www.dpim.go.th

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400