งานราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบ 15 อัตรา

งานราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบ 15 อัตรา

งานราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบ 15 อัตรา ในตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจา)เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ วุฒิปริญญาโท สำหรับผู้สนใจ สมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

งานราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบ 15 อัตรา

รายละเอียดงาน : กรมเจรจาการค้า เปิดสอบ
ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจา)จำนวน 15 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 16,400-18,040 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี หรือสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์
– เป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ
– ข้อตกลงทางการค้า การเจรจาการค้า การปกป้องผลประโยชน์
– การแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า รวมทั้งการประสานงานการประชุม/การประชุมระหว่างประเทศ
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง

อ่านรายละเอียดประกาศ

เงื่อนไข : ไม่รับโอน
งานราชการ : วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.dtn.go.th

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000