หางานราชการ กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ

หางานราชการ กรมเจ้าท่า เปิดสอบ 53 อัตรา

หางานราชการ กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานข้าราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ, เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,นายช่างไฟฟ้า รวมจำนวน 9 อัตรา วุฒิปวส.,ปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สนใจ หางานราชการ สมัครสอบกรมเจ้าท่า สมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http: www.md.go.th หรือ www.jobs.md.go.th ในหัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

หางานราชการ กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ หางานราชการ

รายละเอียดงาน : กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ
1.  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,300 – 14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (หรือรัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ (หรือรัฐประศาสนศาสตร์) และ
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
(2) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคาประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
(3) จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุเพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆได้โดยสะดวก
(4) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(5) จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
(6) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 10,200 – 11,220 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา : ปวส.

3. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 10,200 – 11,220 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา : ปวส.

4. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 10,200 – 11,220 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา : ปวส.

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ  : วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http:// www.md.go.th, http://jobs.md.go.th

กรมเจ้าท่า
1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

งานparttimeรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน