กระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบ หางานราชการ

กระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบ หางานราชการ

อัพเดทงานใหม่ กระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบ หางานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพาณิชย์,นักวิชาการเงินและยัญชี รวมจำนวน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง สนใจ สอบกระทรวงพาณิชย์ หางานราชการ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555 – วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ

กระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบ หางานราชการหางานราชการ

รายละเอียดงาน : กระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ปฏิบัติงานสำนักตรวจสอบภายใน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ตรวจสอบการบริหาร การเงิน การบัญชี และพัสดุ
2. ตรวจสอบความถูกต้องความน่าเชื่อถือของข้อมูลการเงิน การบัญชีการดำเนินงานและการปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
3. วิเคราะห์และประเมินผลการบริหารงาน การปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
4. ติดตามผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อปรับปรุงแก้ไข
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของระบบ Web Conference
2. ควบคุมระบบ Conference
3. ประสานนัดหมายการประชุมทั้งผู้จัดการประชุมและผู้เข้าร่วมการประชุม
4. ควบคุมระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ศูนย์ปฏิบัติการโสมสวลี
5. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานกระดานอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
6. จัดทำเทปบันทึก การประชุมและสำรองข้อมูลเพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ความรู้ (KM) แก่ผู้สนใจ
7. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
ปฏิบัติงานสำนักบริหารงานบุคคล (จำนวน 1 อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจหรือทางมนุษยศาสตร์
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของสำนักงานบริหารงานบุคคลในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ เป็นต้น
2. ตอบปัญหา ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานของสำนักบริหารงานบุคคล
3. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บังคับบัญชา เช่น กลั่นกรองเรื่อง การเตรียมเอกสาร เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชา
4. ตรวจสอบเวลาการมาปฏิบัติราชการ ได้แก่ วันลา (ป่วย/กิจ /สาย) ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ทั้งส่วนกลาง และสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ
5. จัดทำร่างหนังสือติดต่อ โต้ตอบและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
6. ดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักบริหารงานบุคคล
7. ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล/ประมวลผลข้อมูลและงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และช่วยติดตามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักบริหารงานบุคคล
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปฏิบัติงานสำนักอำนวยการกลาง (จำนวน 1 อัตรา)
1. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น กลั่นกรองเรื่อง จัดทำตารางนัดหมายจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เสนอความเห็นและให้ข้อมูลเพิ่มเติม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
2. ตอบปัญหา ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงาน
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล/ประมวลผลข้อมูลและงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และช่วยปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ประสานงานและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานสำนักบริหารงานพาณิชย์ภูมิภาค
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในลักษณะเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการตลาดหรือทางการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการเงินและการคลัง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. จัดทำรายงานทางการเงินของสำนักบริหารงานพาณิชย์ภูมิภาค
2. จัดทำรายงาน เร่งรัดติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
3. ศึกษา วิเคราะห์ เศรษฐกิจการค้าของจังหวัดในภาพรวมระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
4. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะงานพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคตามภารกิจหลักของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
5. จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
6. เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล แผนงาน/โครงการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานสำนักบริหารการคลัง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในลักษณะเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ และสาขาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการเงินและการคลัง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. จัดทำคำขอเบิกเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณในระบบ GFMIS
2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเบิก-จ่าย และให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
3. จัดทำทะเบียนคุมฎีกาเบิก-จ่าย เพื่อบันทึกข้อมูลการขอเบิก
4. จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
5. จัดทำรายงานสรุปรายการขอเบิกเงินจากระบบ GFMIS
6. จัดเก็บและรวบรวมใบสำคัญคู่จ่าย เพื่อรอการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักตรวจสอบภายใน
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดแนบ

หางานราชการ : วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555 – วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร : http://www.moc.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

งานพิเศษออนไลน์ถูกกฎหมาย Click >> ดูรายละเอียดงาน