กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบ

mict

ประกาศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบ แข่งขันคัดเลือกแต่งตั้งบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 11 อัตรา วุฒิ ปวส.,ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง สนใจ หางานราชการ สามารถสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://job.mict.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบ

หางานราชการ

รายละเอียดงาน :
1.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,190 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งหรือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และชุดคำสั่งประยุกต์
2. ดูแล ซ่อมบำรุง ปรับปรุง แก้ไข ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
3. ดูแลระบบ และอุปกรณ์ เครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเตือนภัย จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี อุทกวิทยา ฟิสิกส์ อุตุนิยมวิทยา คณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สมุทรศาสตร์ เคมี วิศวกรรมโยธา สถิติ และวิศวกรรมชลประทาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ด้านอุทกวิทยา เช่น ทำหน้าที่รวบรวมสถิติข้อมูลที่เกี่ยวกับการสำรวจทางอุทกวิทยา คำนวณรายละเอียดขั้นมูลฐาน วิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติการณ์อุตุนิยมวิทยาตลอดจนการผันแปรการหมุนเวียน และการตกตะกอนของน้ำ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการป้องกันและมาตรการด้านการบริหารระบบการเตือนภัย เป็นต้น
2. ด้านอุตุนิยมวิทยา เช่น ทำหน้าที่ช่วยศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากเรดาร์ตรวจอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียมตรวจอากาศรังสีดวงอาทิตย์ และปริมาณโอโซนในบรรยากาศ ช่วยจัดทำรายงานเอกสารและสถิติทางอุตุนิยมวิทยาออกเผยแพร่ เป็นต้น
3. ด้านธรณีวิทยา เช่น สำรวจและศึกษาทางธรณีวิทยาทั่วไปในด้านการสำรวจธรณีวิทยารากฐาน การสำรวจธรณีฟิสิกส์ การสำรวจธรณีเคมี การสำรวจวิศวกรรมธรณีวิทยา จัดเก็บตัวอย่าง และรวบรวมข้อมูลทางธรณีวิทยา ศึกษาสภาพความเหมาะสมทางธรณีวิทยา จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางและมาตรการด้านการบริหารระบบการเตือนภัย ประสานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

3.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลผลพิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ
2. ติดตามผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการต่างๆ
3. จัดเตรียมข้อมูลเอกสาร เพื่อประกอบการประชุม ทั้งในและต่างประเทศ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4.ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ และสาขานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการทำสัญญา และเอกสาร ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
3. ตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบเกี่ยวกับกระทรวงการคลัง ฯลฯ เป็นต้น
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

5.ตำแหน่ง นายช่างภาพ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,160 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ถ่ายภาพ / กิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ดูแลรักษา กล้องถ่ายภาพและกล้องวีดีโอหรือวัสดุอุปกรณ์อื่นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3. แต่งภาพและ รับ – ส่ง ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

6.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเตือนภัย จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,160 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานชั้นต้นด้านการแจ้งเตือนและการกระจายข่าวความรุนแรงของภัยพิบัติผ่านสื่อต่างๆ และการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติ
2. ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน อำนวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายต่างๆ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อ่านประกาศแนบ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบ : วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร : http://www.mict.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ชั้น 6-8
ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

งานที่ทำแล้วรวย Click >> ดูรายละเอียดงาน