งานราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับนักวิชาการศึกษา

งานราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับนักวิชาการศึกษา รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2555ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2258 3994


งานราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับนักวิชาการศึกษา

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

อัตราเงินเดือน 11,330 บาท

หลักฐานที่ใช้สมัคร

 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน

 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 4. สำเนาทะเบียนบ้าน

 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. มีความรู้ความเข้าใจงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 3. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์และเป็นผู้มีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind)

 4. มีความสามารถในการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์และสามารถประชาสัมพันธ์ด้วยการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (IT)

 5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Adobe Photoshop และโปรแกรมด้านการดูแลและจัดการ Website เป็นต้น

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)

 1. ปฏิบัติงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

 2. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในเรื่องเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , กยศ. , ธนาคารกรุงไทย จำกัด , ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 3. ตรวจแบบคำขอกู้ยืมของนิสิตพร้อมตรวจหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบของ กยศ.

 4. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิในการกู้ยืมและสัญญา แบบยืนยัน การลงทะเบียน เพื่อเสนอ ผู้มีอำนาจอนุมัติ

 5. โอนเงินค่าลงทะเบียนให้กองคลัง ประสานกองบริการการศึกษาในการลงทะเบียนให้แก่นิสิต

 6. ตรวจผลการดำเนินงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาในระบบ กยศ. เพื่อสรุปจำนวนผู้กู้ยืมจำนวนเงินงบประมาณ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน แจ้งให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ และรายงานสำนักงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน

คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ

คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 15638

อ ย า ก ร ว ย > > ค ลิ ก เ ล ย