งานราชการ กรมควบคุมโรค รับนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

งานราชการ กรมควบคุมโรค รับนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมควบคุมโรค ประกาศรับสมัครข้าราชการ โดยวิธีสอบแข่งขัน ผู้ที่สนใจสมัครสอบได้ตั้งแต่ บัดนี้ – 31 สิงหาคม


งานราชการ กรมควบคุมโรค รับนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน

9,300 – 10,230 บาท

สถานที่ทำงาน

สถาบันราชประชาสมาสัย พระประแดง สมุทรปราการ

รายละเอียดวุฒิ

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ.

ลักษณะงาน

  1. ด้านการปฏิบัติการ
  • สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง

ควบคุมการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก

  • จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา

การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร

  1. ด้านการบริการ
  • ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

  • ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรและวิธีการสอบ

1.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (ให้เวลาทำคำตอบ 3 ชั่วโมง)

1.1.1 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น มอเตอร์ไฟฟ้า

1.1.2 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ระบบเสียง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

1.1.3 ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

1.1.4 โทรคมนาคมเบื้องต้น ระบบวิทยุกระจายเสียง ระบบโทรทัศน์ ระบบสายอากาศ

1.1.5 การซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ

1.1.6 การดูแบบแปลนระบบไฟฟ้าอาคาร

1.1.7 ด้านการประหยัดพลังงานในอาคาร สำนักงาน

1.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

เปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 10 สิงหา – วันศุกร์ที่ 31 สิงหา
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์

ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลักสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง