งานราชการ กรมศิลปากร รับสมัคร นักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ

กรมศิลปากร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ ตามประกาศ งานราชการ กรมศิลปากร รับสมัคร นักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ รับสมัครตั้งแต่ (บัดนี้ – 20 กรกฎาคม)


งานราชการ กรมศิลปากร รับสมัคร นักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งนักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,300 – 16,830 บาท

อัตราว่าง 1 อัตรา

-ต้องได้รับปริญญาโท สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางนาฏศิลป์ หรือ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ทางดุริยางคศิลป์ หรือ ทางคีตศิลป์ หรือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางนาฏศิลป์ ทางดุริยางคศิลป์ หรือทางคีตศิลป์
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกฯ ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร และ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 2 – 20 กรกฎาคม ในวันและเวลาราชกา