หางานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงาน 20 อัตรา

หางานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงาน 20 อัตรา

หางานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงาน 20 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานแรงงาน,เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ สำหรับผู้สนใจ งานราชการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ http://personnel.labour.go.th หรือ ขอและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงาน 20 อัตรา

รายละเอียดงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงาน
1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 11 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสดุ
– ตรวจสอบ วิเคราะห์รายงานทางการเงินของหน่วยงาน
– สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค รวมทั้งประสานงาน รวบรวม และติดตามข้อมูล การเบิกจ่ายของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ
– และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน จำนวน 9 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1.รวบรวมข้อมูล และจัดทำทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2.สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
3.บันทึกผลการปฏิบัติงานในคอมพิวเตอร์ระบบ On line
4.สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
5.งานธุรการ และงานสารบรรณ
6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อ่านรายละเอียดประกาศ

งานราชการ : วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://personnel.labour.go.th

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400