งานราชการ คณะแพทยศาสตร์ มศว นครนายก รับนักวิชาการเงินและบัญชี

งานราชการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-1032 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์

งานราชการ คณะแพทยศาสตร์ มศว นครนายก รับ นักวิชาการเงินและบัญชี

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1032

สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์

อัตราเงินเดือน 16,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี การเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

2.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

3.ปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

4.มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

5.ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)

1.ด้านการเงิน

1.1ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน

1.2บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบทะเบียนคุมเงินงบประมาณ

1.3ควบคุมดูแลเงินทดรองจ่ายของคณะฯ

2.การจัดทำรายงาน

2.1รายงานเงินทดรองจ่ายประจำเดือน

2.2จัดทำรายงานลูกหนี้

3.งานตามแผนยุทธศาสตร์ในระบบฐานข้อมูลการเงิน

4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร

  1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน

  2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  4. สำเนาทะเบียนบ้าน

  5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 11 มิถุนายน ในวันและเวลาราชการ (08.00 – 16.00 น.) ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 0-3739-5415-5 ต่อ 60224

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน

คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร