มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย รับสมัครงาน งานสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย รับสมัครงาน งานสถานศึกษา

งานแนะนำ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย รับสมัครงาน งานสถานศึกษา ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพัสดุ,วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรเครื่องกล,นักวิชาการเงินและบัญชี รวมจำนวน 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี-โท สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งานสถานศึกษา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย รับสมัครงาน งานสถานศึกษา

งานสถานศึกษา

รายละเอียดงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย รับสมัครงาน
1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ , คอมพิวเตอร์ศึกษา และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ดูแลและแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้สามารถ ใช้งานได้เสมอ
– พัฒนา ปรับปรุงเว็บไซด์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย
– วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน
– ให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการจัดการทั่วไป , บริหารธุรกิจ , บัญชี ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานพัสดุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา ศึกษารายละเอียดต่างๆ ของพัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพ
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ

3. ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วศ.บ. ไฟฟ้า หรือ คอ.บ. ไฟฟ้า หรือ อส.บ. ไฟฟ้า ที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น ช่วยศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลทางวิศวกรรมไฟฟ้า
– วิเคราะห์ ค้นคว้า ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องมือไฟฟ้า
– ให้บริการวิชาการ ช่วยสอนหรือฝึกอบรมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

4. ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วศ.บ. เครื่องกล หรือ คอ.บ. เครื่องกล หรือ อส.บ. เครื่องกล ที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานออกแบบ คำนวณ กำหนดมาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ หรือซ่อมบำรุงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เช่น งานระบบทำความร้อนและความเย็น งานยานพาหนะในทุกขนาดระบบการทำงานของเครื่องจักรกลลิฟท์โดยสาร เป็นต้น

5. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและับัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 19,680 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางบัญชี , เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ , การเงินการธนาคาร,หรือการจัดการทั่วไป และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบัญชี , เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ , การเงินการธนาคาร, หรือการจัดการทั่วไป
– มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี การรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ การจัดทำงบประมาณประจำปี , ทำฎีกาเบิกเงินในระบบ GFMIS , จัดทำทะเบียนคุมฎีกา , ทะเบียนใบสำคัญคู่จ่าย
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

อ่านประกาศรับสมัคร

งานสถานศึกษา : วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.lru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
เลขที่ 234 ถนนเลย-เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย 42000

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน