มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เปิดรับสมัคร งานสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัคร งานสถานศึกษา

อัพเดทงานใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เปิดรับสมัคร งานสถานศึกษา บุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร รวมจำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจ สมัครงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล สำนักอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 – วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัคร งานสถานศึกษางานสถานศึกษา

รายละเอียดงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,360 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์
– มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนในหน่วยงานราชการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ
– จัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้
– จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยการผลิต
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,360 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านนิติศาสตร์ และปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์
– มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านนิติการในหน่วยงานราชการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– สืบสวนสอบสวน ตรวจร่างสัญญา การทำนิติกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ
– งานให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

รายละเอียดประกาศ

งานสถานศึกษา : วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 – วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร : http://lru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
234 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

หางานพิเศษ Click >> ดูรายละเอียดงาน