มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครงาน งานสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครงาน งานสถานศึกษา 2555

งานสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช รับสมัครงาน บุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ผู้สนใจ งานสถานศึกษา ขอและยื่นใบสมัครงานด้วยตัวเองพร้อมหลักฐานเอกสาร ได้ที่ งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม ในวันและเวลาราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครงาน งานสถานศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครงาน งานสถานศึกษา

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– งานประกันคุณภาพภายใน (สกอ.)
– งานด้านการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.)
– งานส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม
ประกาศรับสมัคร : http://www.nstru.ac.th/nstru2009/default.php

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เลขที่ 1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 8028