มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครอาจารย์ งานสถานศึกษา

ข่าวงานราชการที่เปิดสอบอัพเดทล่าสุด งานสถานศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ที่สนใจ งานสถานศึกษา สมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม อ่านรายละเอียดงานได้ค่ะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครอาจารย์ งานสถานศึกษา

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 20,660 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– วุฒิปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ วิศวกรรมพอลิเมอร์ หรือวัสดุศาสตร์เน้นพอลิเมอร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– สอนรายวิชาในหลักสูตรของภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
– ปฏิบัติงานวิจัย
– ให้บริการวิชาการ
– ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร :
– ความรู้ความสามารถ
1) ให้จัดทำ Research Proposal หัวข้อที่มีความสนใจและเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัครสอบ งบประมาณ ดำเนินการไม่เกิน 150,000 บาท การประเมินผลจะพิจารณาจากเนื้อหา ความคิด การนำเสนอ และความพร้อมที่จะเสนอ ขอรับทุน โดยให้ประยุกต์ใช้หัวข้อตามแบบเสนอขอทุนวิจัย
2) ให้ทดลองสอน เนื้อหาที่เกี่ยวข้องทางด้านพอลิเมอร์ ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 15 นาที
3) สอบสัมภาษณ์วิชาการ

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 24 เมษายน – วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม
ประกาศรับสมัคร : http://www.sat.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110