หางานราชการ กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร จำนวน 6 อัตรา

หางานราชการ กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

หางานราชการ กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร จำนวน 6 อัตรา ในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าที่การเกษตร วุฒิปริญญาตรีและปวช. ผู้ประสงค์ สมัครกรมวิชาการเกษตร หางานราชการ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://job.doa.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

หางานราชการ กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครหางานราชการ

รายละเอียดงาน : กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์การอาหาร เคมี ชีววิทยา ปฐพีวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยทางวิทยาศาสตร์ การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและออกแบบผลิตภัณฑ์
2. วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง เพื่อหาองค์ประกอบ หรือคุณสมบัติ ทางวิทยาศาสตร์
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางการเกษตร ทางช่างกลเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ช่วยรวบรวมข้อมูลและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร ในแปลงทดลองและห้องปฏิบัติการ
2. การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ที่กรมฯ รับผิดชอบ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ  : วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.doa.go.th

กรมวิชาการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

งานที่ทำแล้วรวย Click >> ดูรายละเอียดงาน