งานสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครงาน 4 อัตรา

งานสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครงาน 4 อัตรา

งานสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครงาน 4 อัตรา เป็นพนักงานราชการสังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา,สำนักงานอธิการบดี สำหรับผู้สนใจ สมัครงานมหาวิทยาลัย ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

งานสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครงาน 4 อัตรา

รายละเอียดงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครงาน
1. ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา
(สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา)
อัตราเงินเดือน : 19,680 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
2.มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิจัยเป็นนักวิจัย หรือผู้ช่วยวิจัย และมีประสบการณ์การประเมินโครงการโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
3.มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office และ SPFF/PC+ หรือ PSPP ได้เป็นอย่างดี
4. มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานและมีมนุษยสัมพันธ์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. การวิจัยสถาบัน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และจังหวัดในกลุ่มสนุก
2.ประเมินผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการทำวิจัยให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่ง นักวิจัย ประจำศูนย์เทอร์โมอิเล็กทริกส์ จำนวน 1 อัตรา
(สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา)
อัตราเงินเดือน : 19,680 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
2. มีวิทยานิพนธ์ หรือประสบการณ์ทำงานวิจัยทางด้าน
เทอร์โมอิเล็กทริกส์
3. มีบทความวิจัยด้านเทอร์โมอิเล็กทริกส์ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 ฉบับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. มีหน้าที่เป็นนักวิจัยประจำศูนย์เทอร์โมอิเล็กทริกส์
2. มีหน้าที่จัดทำแผน โครงการ และงบประมาณของศูนย์วิจัยฯ เสนอต่อกรรมการบริหารศูนย์วิจัยฯ
3. มีหน้าที่ขอทุนโครงการวิจัยทั้งภายในและภายนอกเพื่อมาทำวิจัย
4. มีหน้าที่สนับสนุนและบริการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์
5. พัฒนางานวิจัยด้านพลังงานทางเลือก เช่น เทอร์โมอิเล็กทริกส์ เพียโซอิเล็กทริกส์ พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ตามกรอบงานวิจัยที่กรรมการบริหารศูนย์วิจัยฯ กำหนด
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รับมอบหมายจากกรรมการบริหารศูนย์วิจัยฯ

3. ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
(สังกัด สำนักงานอธิการบดี)
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี ด้านบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
2. มีความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงิน
3. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office,Microsoft Power Point,Microsoft Excel
4. มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน การสื่อสารสามารถถ่ายทอดและนำเสนองานได้ดี
6. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการเงิน ด้านพัสดุ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ศึกษาวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูล ตัวเลข และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี
2. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ ของมหาวิทยาลัย
3. จัดทำกระดาษทำการและรายงานการตรวจสอบ เพื่อเสนอข้อตรวจสอบและข้อเสนอแนะให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
4. ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
5. ร่วมดำเนินการวางแผนของหน่วยตรวจสอบภายใน และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
6. ประสานการทำงานระหว่างบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงานและเป็นไปตามเป้าหมาย
7. ตรวจสอบบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้
8. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

4. ตำแหน่ง ครูการศึกษาพิเศษ ประจำงานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ จำนวน 1 อัตรา
(สังกัด สำนักงานอธิการบดี)
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
2. มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษามือในงานวิชาการได้อย่างดี
3. มีประสบการณ์ในงานที่ช่วยเหลือและบริการนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษามาก่อน (งานศูนย์ DSS)
5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ได้ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. เป็นล่ามภาษามือในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษาให้แก้นักศึกษาพิการหูหนวก
2. ดูแลและใช้งานเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์
3. ปฏิบัติงานในสำนักงาน DSS ทำโครงการต่างๆ

อ่านรายละเอียดประกาศ

งานสถานศึกษา : วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://lps.snru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ม.11 ถ.สกลนคร-อุดรธานี ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000