สมัครงานราชการ สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดสอบ

ข่าวงานราชการอัพเดทล่าุสุด สมัครงานราชการ สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1 อัตรา, นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4 อัตรา ผู้ประสงค์ สมัครงานราชการ สมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซด์ http://job.oja.co.th หัวข้อ “รับสมัครสอบข้าราชการ” ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม – วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงานราชการ สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดสอบ

รายละเีอียดงาน :
1. ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : ๑๑,๖๘๐-๑๒,๘๕๐ บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

2. ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน : ๑๑,๖๘๐-๑๒,๘๕๐ บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ โดยจะต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม  – วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน
ประกาศรับสมัคร : http://www.oja.go.th

สำนักงานกิจการยุติธรรม
อาคารบี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักหลักสี่ กทม. 10210