สมัครงาน กรมวิชาการเกษตร หางานราชการ

หางานราชการ สมัครงาน กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  1 อัตรา,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  1 อัตรา ผู้สนใจ หางานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เชียงใหม่ เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 5 มิถุนายน – วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน กรมวิชาการเกษตร หางานราชการ

รายละเอียดงาน :
1. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,150 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาพณิชยการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรับ – ส่ง ลงทะเบียนแยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ และช่วยร่างหนังสือโต้ตอบ พิมพ์ ตรวจทาน และคัดเวียนหนังสือ เอกสาร
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ซึ่งศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ศึกษารายละเอียดของงานที่ได้รับการวิเคราะห์ จัดระบบ และวางแผนไว้ สามารถใช้คำสั่งให้เครื่องประมวลผลทำงาน ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง สามารถใช้อุปกรณ์ เครือข่าย และสื่อสารกับคอมพิเตอร์ในการเชื่อมโยงระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยเครื่องอิเลคทรอนิกส์ และสามารถใช้ระบบ งานต่าง ๆ ของกรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 5 มิถุนายน – วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน
ประกาศรับสมัคร : http://www.oard1.org

กรมวิชาการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900