สมัครงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ หางานราชการ

สมัครงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ หางานราชการ 2555

อัพเดทงานราชการ หางานราชการ สมัครงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ผู้ต้องการ หางานราชการ และมีคุณสมบัติตรงตามประกาศฯ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ หางานราชการ 2555

สมัครงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ หางานราชการ

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
2.สามารใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
(1) ปฏิบัติงานในการรวบรวมประมวลข้อมูลด้านบุคลากร ด้านงบประมาณของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด
(2) จัดทำฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับแผนงาน/โครงการสำคัญ ๆ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัด
(3) จัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเผยแพร่ข้อมูลทาง Web Site ของจังหวัด และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสารการติดต่อประสานงาน
(4) ร่วมในการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำนโยบายพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัด
(5) แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเป็นแผนงาน/โครงการ ในจังหวัด
(6) ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
(7) ปฏิบัติงานธุรการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ
(8) ช่วยปฏิบัติงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
(9) ช่วยปฏิบัติงานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ
(10) ช่วยปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริ
(11) ช่วยปฏิบัติงานบริการฝนหลวง
(12) ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน
ประกาศรับสมัคร : http://www.moac-info/Prachuapkhan/

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์