หางานราชการ กรมชลประทาน เปิดสอบ 17 อัตรา

หางานราชการ กรมชลประทาน เปิดสอบ 17 อัตรา

หางานราชการ กรมชลประทาน เปิดสอบ 17 อัตรา เพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ผู้ประสงค์ สมัครสอบกรมชลประทาน สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต http://job.rid.go.th, http://rid.go.th  หัวข้อ ” รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน” ตั้งแต่วันที่ 2  – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

หางานราชการ กรมชลประทาน เปิดสอบ 17 อัตรา

รายละเอียดงาน : กรมชลประทาน เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทานทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ หรือทางวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

2. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง
– และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

3. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

4. ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ  : วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 – วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัคร : http://job.rid.go.th

กรมชลประทาน
ถนนสามเสน กรุงเทพฯ 10300