กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบ 125 อัตรา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดสอบ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบ  125 อัตรา ในตำแหน่งต่างๆ (อ่านรายละเอียดประกาศ) สำหรับผู้สนใจ สมัครสอบกรมป้องกันฯ สามารถซื้อและยื่นใบสมัครด้วยตนอง ได้ที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเก็บค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตำแหน่งละ 200 บาทถ้วน เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดสอบ

รายละเอียดงาน : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลชนาดเบา จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,960 – 12,240 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา :
– ปวช.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
2. ได้รับใบอนุญาตขันรถตามกฎหมายกำหนด

2. ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 35 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,110 – 12,240 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา :
– ปวช.
– ปวท.
– ปวส.
– ม.3 , ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

3. ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 50 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา :
– อนุปริญญา
– ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมความปลอดภัย วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ สื่อสาร อุตุนิยมวิทยา หรือสังคมศาสตร์

4. ตำแหน่ง พนักงานนโยบายและแผนงาน จำนวน 35 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา :
– อนุปริญญา
– ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหาร เศรษฐศาตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ  : วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.disaster.go.th (บริหารงานบุคคล)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3/12 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

งานparttimeรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน