หางานราชการ กรมวิชาการเกษตร เขต 5 เปิดสอบ 4 อัตรา

หางานราชการ กรมวิชาการเกษตร เขต 5 เปิดสอบ 4 อัตรา เพื่อจัดจ้างและบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำหรับผู้ที่ต้องการ สมัครสอบกรมวิชาการเกษตร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดชัยนาท เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557 – วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ

กรมวิชาการเกษตร

รายละเอียดงาน : กรมวิชาการเกษตร เขต 5 เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และติดตามประเมินผลเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร ด้านพืชทั้งก่อน และ/หรือ หลังการเก็บเกี่ยว
2. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการทดลองวิจัยพันธุ์พืช อารักขาพืช งานทดลองหลังการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร วัตถุมีพิษและปุ๋ย
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแล พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตร รับผิชอบ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางอุตสาหกรรมการเกษตร ทางธุรกิจเกษตร ทางช่างเกษตร ทางพืชกรรม ทางการเกษตร และทางเกษตรกรรม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ช่วยรวบรวมข้อมูล และดำเนินการต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย ทางการเกษตร ในแปลงทดลอง และห้องปฏิบัติการ
2. การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

3. ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ม.ศ.3, ม.3, ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณ โดยมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น รับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ รวบรวมข้อมูล และสถิติ การรวบรวม ตรวจสอบ ติดตาม แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการ เก็บรักษา และให้บริการเอกสารของทางราชการ การเก็บรักษา การรวบรวมข้อมูล หรือจัดเตรียมเอกสาร และจดบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น ติดต่อประสานงาน การดำเนินงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ และการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง ดูแลรักษา ทำความสะอาดรถยนต์/รถจักรยานยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของการใช้รถดังกล่าว
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น มีหน้าที่ขับรถยนต์ เป็นต้น

4. ตำแหน่ง ลูกมือช่าง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางช่างยนต์ ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างไฟฟ้า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานช่วยติดตั้ง ซ่อมแซม ประกอบดัดแปลง ทดสอบ บำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง ทำความสะอาด และแก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับเครื่องยนต์ หรือประปา หรือเครื่องจักรกลการเกษตร
2. ช่วยดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่องใช้ เกี่ยวกับไฟฟ้าและเครื่องมือวิทยาศาสตร์
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น มีหน้าที่ขับรถยนต์ เป็นต้น

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ  : วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557 – วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัคร : http://www.doa.go.th

กรมวิชาการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900