งานราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบ 13 อัตรา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

อัพเดท งานราชการ ล่าสุด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบ 13 อัตรา เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ผู้สนใจ สมัครสอบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://job.hss.moph.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งานราชการที่เปิดสอบ :
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ปวส.
– สาขาวิชาพาณิชยการ

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
– สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
– สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
– สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
– สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
– สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

6. ตำแหน่ง สถาปนิก จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
– ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

7. ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
– สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
– ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

8. ตำแหน่ง วิศกรโยธา จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
– สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา
-ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 บันทึก

บันทึก